Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ của đơn vị: Sở Du lịch
Ngày tháng Hồ sơ đã nhận Hồ sơ đã trả Hồ sơ trả đúng hạn