TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
Đúng hạn
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THÁNG 12/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THÁNG 01/2018
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THÁNG 02/2018
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THỐNG KÊ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ QUẬN HUYỆN / SỞ BAN NGÀNH
QUẬN HUYỆN
ĐÚNG HẠN :173819 hồ sơ.
TRỄ HẠN :3759 hồ sơ.
SỞ BAN NGÀNH
ĐÚNG HẠN :94131 hồ sơ.
TRỄ HẠN :449 hồ sơ.

Thống kê chi tiết các Sở/Ban/Ngành

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24245 24225 24225 100,00 %
Sở Y tế 24136 24119 24119 100,00 %
Sở Giao thông vận tải 21990 21398 21224 99,19 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9153 8244 8242 99,98 %
Sở Tư pháp 6540 5857 5756 98,28 %
Sở Công Thương 4300 4048 4043 99,88 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2064 1847 1847 100,00 %
Sở Kế hoạch và Đầu Tư 1079 1103 1103 100,00 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 893 874 874 100,00 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 936 905 805 88,95 %
Sở Thông tin và Truyền thông 735 702 653 93,02 %
Sở Nội vụ 361 358 358 100,00 %
Sở Ngoại vụ 326 318 318 100,00 %
Sở Xây dựng 227 218 218 100,00 %
Sở Văn hóa - Thể thao 260 223 205 91,93 %
Sở Tài chính 144 141 141 100,00 %
Sở Du lịch 0 0 0 0,00 %

Thống kê chi tiết các Quận/Huyện

Tên đơn vị HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạnsắp xếp tăng dần Tỷ lệ trả đúng hạn
Quận Hồng Bàng 38063 37511 37396 99,69 %
Quận Lê Chân 38595 36922 36681 99,35 %
Quận Ngô Quyền 34125 31001 30947 99,83 %
Huyện Thủy Nguyên 14075 14092 14084 99,94 %
Huyện Tiên Lãng 13949 13300 13252 99,64 %
Quận Hải An 10165 8927 8904 99,74 %
Quận Kiến An 6873 6354 6180 97,26 %
Huyện Kiến Thụy 6164 6164 6164 100,00 %
Huyện Vĩnh Bảo 7465 6234 5731 91,93 %
Huyện An Dương 6306 5815 5691 97,87 %
Quận Dương Kinh 6419 5770 5190 89,95 %
Huyện Cát Hải 2406 2007 1710 85,20 %
Huyện An Lão 2072 1383 1318 95,30 %
Quận Đồ Sơn 2479 2098 571 27,22 %
Huyện Bạch Long Vỹ 0 0 0 0,00 %