GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
THANH TRA

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người ủy quyền:
Địa chỉ:
Số CMND:
Cấp ngày: Nơi cấp:
Họ và tên người được ủy quyền:
Địa chỉ:
Số CMND:
Cấp ngày: Nơi cấp:
Nội dung ủy quyền:
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

MÃ KIỂM TRA :
(*)