ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
KINH DOANH

ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
Chọn đơn vị thực hiện thủ tục:
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh

Tôi là (ghi bằng chữ in hoa): Nam/Nữ:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:

Ngày cấp: Cơ quan cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung như sau:

1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh"

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ): Bằng chữ:

Tổng số vốn đã góp:

Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Công dân nộp các giấy tờ kèm theo bao gồm:
Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm
Điều lệ hợp tác xã 1
Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã. 1
Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã. 1
Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã. 1

MÃ KIỂM TRA :
(*)