ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
KINH DOANH

ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
Chọn đơn vị thực hiện thủ tục:
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH

Kính gửi:

Tôi là (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh thư nhân dân số:

Ngày cấp: Cơ quan cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác(Nếu không có CMND):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: Cơ quan cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Tên hộ kinh doanh hoặc tên theo bảng hiệu dự kiến treo (ghi bằng chữ in hoa):

2. Địa điểm kinh doanh:

Điện thoại: Fax:

3. Ngành, nghề kinh doanh:

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số:

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên góp vốn vào hộ kinh doanh (đối với trường hợp Hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập)

Tôi cam kết:

- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh./.

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Công dân nộp các giấy tờ kèm theo bao gồm:
Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm Biểu mẫu
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân Không giới hạn
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề (Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề). Không giới hạn
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền (Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định). Không giới hạn
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh. Không giới hạn Tải về

MÃ KIỂM TRA :
(*)