Huyện Thủy Nguyên

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
4hồ sơ
HOÀN THÀNH
4hồ sơ
ĐÚNG HẠN
4hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:09:54:23 - 23/01/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận4hồ sơ
Hoàn thành4hồ sơ
Đúng hạn4hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị