Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:01:32:57 - 22/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Thủ tục Thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
2 Thủ tục Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
3 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng: LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
4 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
5 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
6 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
7 Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
8 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
9 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
10 Giải thể Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
11 Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
12 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
13 Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
14 Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 2
15 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
16 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
17 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
18 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
19 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
20 Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với đương sự ở trong nước LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
21 Tước quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 2
22 Công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
23 Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật thành phố LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
24 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
25 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
26 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
27 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
28 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở trong nước LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
29 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có Quốc tịch Việt Nam ở trong nước LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
30 Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
31 Thủ tục Thôi quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
32 Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
33 Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
34 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
35 Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
36 Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
37 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
38 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
39 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hải Phòng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
40 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
41 Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
42 Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
43 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
44 Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
45 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
46 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
47 Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
48 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
49 Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
50 Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2