Sở Tài chính

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:08:58:44 - 21/03/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
2 Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
3 Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
4 Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
5 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
6 Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
7 Thủ tục báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
8 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
9 Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
10 Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
11 Thủ tục hành chính về chi trả các khoản chi phí liên quan (kế cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyên nhượng quyền sử dụng đất LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
12 Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
13 Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
14 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
15 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
16 Thủ tục trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất đế tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
17 Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
18 Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
19 TRÌNH TỰ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC KHI DỰ ÁN KẾT THÚC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
20 Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
21 Trình tự, thủ tục điều chuyển tải sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
22 Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
23 Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
24 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
25 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
26 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 2
27 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ 2
28 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ 2
29 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
30 Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
31 Thủ tục phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
32 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
33 Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thầm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
34 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
35 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
36 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
37 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
38 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
39 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
40 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
41 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
42 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
43 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
44 Thủ tục đãng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách LĨNH VỰC TIN HỌC THỐNG KÊ 2