Sở Nội vụ

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:09:00:52 - 23/01/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
2 Giải thể cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
3 Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
4 Thành lập cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
5 Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
6 Tổ chức lại cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
7 Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
8 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
9 Thẩm định và phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
10 Thẩm định và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
11 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
12 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
13 xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
14 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý . Bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức thuộc diện UBND thành phố ký quyết định LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
15 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Chuyển chức danh nghề nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện UBND thành phố ký quyết định LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
16 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
17 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
18 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức, viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
19 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
20 Bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức và xếp lương đối với viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
21 Chính quyền hóa thông báo của Thành ủy về chế độ tiền lương đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
22 Chuyển công chức đi khỏi cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
23 Chuyển ngạch đối với công chức, chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
24 Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
25 Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
26 Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định) LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
27 Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
28 Thi tuyển, xét tuyển công chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
29 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
30 Tiếp nhận công chức về cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
31 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
32 Điều động công chức giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
33 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
34 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Hội tự giải thể LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
35 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
36 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
37 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
38 Cho phép hội đặt văn phòng đại diệnHợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
39 Cho phép hội đặt văn phòng đại diệnThay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
40 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi tạm đình chỉ hoạt động LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
41 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
42 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
43 Phê duyệt điều lệ hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
44 Quỹ tự giải thể LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
45 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
46 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
47 Thủ tục công nhận chức danh lãnh đạo hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
48 Thủ tục thành lập hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
49 Đổi tên hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
50 Đổi tên quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2