Sở Nội vụ

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:14:24:21 - 20/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
2 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
3 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
4 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
5 Tiếp nhận đăng ký người vào tu LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
6 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
7 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã, phường, thị trấn LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
8 Thủ tục khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Lao động tiên tiến LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
10 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
11 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
12 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
13 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
14 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
15 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
16 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
17 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
18 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
19 Thủ tục khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, đối ngoại về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
20 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
21 Thành lập cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
22 Tổ chức lại cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
23 Giải thể cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
24 Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
25 Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
26 Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
27 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ,SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2
28 Thẩm định và phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
29 Thẩm định và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
30 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
31 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
32 xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong thành phố LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
33 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2
34 Thi tuyển, xét tuyển công chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
35 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
36 Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
37 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
38 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý . Bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức thuộc diện UBND thành phố ký quyết định LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
39 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Chuyển chức danh nghề nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện UBND thành phố ký quyết định LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
40 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
41 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức, viên chức LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
42 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Nâng bậc trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
43 Chính quyền hóa thông báo của Thành ủy về chế độ tiền lương đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
44 Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC 2
45 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
46 Thủ tục thành lập hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
47 Phê duyệt điều lệ hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
48 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
49 Đổi tên hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2
50 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Hội tự giải thể LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 2