Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
7hồ sơ
HOÀN THÀNH
4hồ sơ
ĐÚNG HẠN
4hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:11:11:55 - 19/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 3
2 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
3 Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
4 Thủ tục Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
5 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
6 Thủ tục Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 2
7 Thủ tục Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
8 Thủ tục Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
9 Thủ tục Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
10 Thủ tục Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
11 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc thành phố quản lý LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
12 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do thành phố quản lý LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
13 Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
14 Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
15 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
16 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
17 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội nhà xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
18 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
19 Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
20 Thủ tục Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
21 Thủ tục Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
22 Thủ tục Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
23 Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
24 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
25 Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
26 Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
27 Thủ tục Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
28 Thủ tục Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
29 Thủ tục Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
30 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
31 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
32 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
33 Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
34 Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
35 Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
36 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
37 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
38 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
39 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
40 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
41 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
42 Thủ tục Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
43 Thủ tục Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
44 Thủ tục Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
45 Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
46 Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
47 Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
48 Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
49 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
50 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2