Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:09:00:02 - 23/01/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 3
2 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
3 Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
4 Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
5 Thủ tục Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
6 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
7 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
8 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
9 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
10 Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
11 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
12 Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
13 Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
14 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
15 Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
16 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
17 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
18 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
19 Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
20 Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
21 Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
22 Thủ tục Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
23 Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
24 Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
25 Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
26 Thủ tục Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 2
27 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc thành phố quản lý LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
28 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
29 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
30 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do thành phố quản lý LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
31 Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
32 Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
33 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
34 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
35 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
36 Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
37 Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
38 Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
39 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
40 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
41 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
42 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
43 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội nhà xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
44 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
45 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
46 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
47 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
48 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
49 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
50 Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2