Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:04:27:41 - 21/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 2
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 2
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 2
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 2
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 2
6 Thủ tục đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
9 Đăng ký khi hợp tác xã chia LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
17 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
20 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
21 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
22 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
24 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 2
25 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
26 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
27 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
28 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
29 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
30 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
31 Hợp nhất doanh nghiệp Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
32 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
33 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
34 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
35 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
36 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
37 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
38 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
39 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
40 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
41 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
42 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
43 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
44 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
45 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
46 Sáp nhập doanh nghiệp Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
47 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
48 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
49 Giải thể doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
50 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2