Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:33:16 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 gd-Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2 gd-Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3 gd-Giải thể trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
4 gd-Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
5 gd-Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
6 gd-Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
7 gd-Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
8 gd-Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
9 gd-Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
10 gd-Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
11 gd-Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
12 gd-Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
13 gd-Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp cao nhất là THCS) đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
14 gd-Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp cao nhất là THPT) đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
15 gd-Thành lập trường THPT chuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
16 gd-Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
17 gd-Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
18 gd-Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
19 gd-Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
20 gd-Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
21 gd-Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
22 gd-Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
23 gd-Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
24 gd-Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
25 gd-Chuyển trường đối với học sinh cấp trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
26 gd-Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
27 gd-Cho phép hoạt động đối với trường THPT chuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
28 gd-Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
29 gd-Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
30 gd-Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
31 gd-Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
32 gd-Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
33 gd-Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
34 gd-Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
35 gd-Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
36 gd-Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
37 gd-Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
38 gd-Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
39 gd-Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
40 gd-Thành lập nhà trường, nhà trẻ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
41 gd-Cho phép hoạt động giáo dục nhà trẻ, nhà trường LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
42 gd-Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
43 gd-Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
44 gd-Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
45 gd-Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
46 gd-Sáp nhập, chia tách trường tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
47 gd-Giải thể trường tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
48 gd-Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
49 gd-Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
50 gd-Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO