Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:14:35:43 - 20/03/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
4 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
6 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
7 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
8 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
9 Cho phép hoạt động đối với trường THPT chuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
10 Chuyển trường đối với học sinh cấp trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
11 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
12 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
13 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
14 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
15 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
16 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp cao nhất là THCS) đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
17 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp cao nhất là THPT) đạt chuẩn quốc gia LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
18 gd-Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
19 Giải thể trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
20 Thành lập trường THPT chuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
21 Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
22 Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
23 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
24 Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
25 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
26 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
27 Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
28 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
29 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
30 Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
31 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
32 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
33 Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
34 Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
35 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
36 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
37 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ 2
38 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ 2
39 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ 2
40 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông Quốc gia LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH 2
41 Đặc cách tốt nghiệp THPT LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH 2
42 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH 2