Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
218hồ sơ
HOÀN THÀNH
14hồ sơ
ĐÚNG HẠN
14hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:14:52:49 - 21/03/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận120hồ sơ
Hoàn thành12hồ sơ
Đúng hạn12hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận41hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận51hồ sơ
Hoàn thành2hồ sơ
Đúng hạn2hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete