Tra cứu hồ sơ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
1133hồ sơ
HOÀN THÀNH
28hồ sơ
ĐÚNG HẠN
28hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:09:48:59 - 24/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận26hồ sơ
Hoàn thành4hồ sơ
Đúng hạn4hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận1hồ sơ
Hoàn thành1hồ sơ
Đúng hạn1hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận12hồ sơ
Hoàn thành1hồ sơ
Đúng hạn1hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete