Sở Văn hóa - Thể thao

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
2hồ sơ
HOÀN THÀNH
2hồ sơ
ĐÚNG HẠN
2hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:14:47:46 - 20/03/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận2hồ sơ
Hoàn thành2hồ sơ
Đúng hạn2hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị