Sở Văn hóa - Thể thao

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:08:12:18 - 19/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
52 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
53 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 3
54 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
55 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
56 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
57 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
58 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
59 Văn hoá cơ sở - Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
60 Văn hoá cơ sở - Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
61 Văn hoá cơ sở - Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
62 Văn hoá cơ sở - Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
63 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
64 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
65 Điện ảnh - Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
66 Điện ảnh - Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
67 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên LĨNH VỰC THƯ VIỆN 2
68 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN 2
69 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN 2
70 Gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
71 Gia đình - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
72 Gia đình - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
73 Gia đình - Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
74 Gia đình - Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
75 Gia đình - Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
76 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
77 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình: LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
78 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
79 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
80 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
81 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
82 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
83 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
84 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
85 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
86 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
87 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
88 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
89 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
90 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
91 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
92 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”n LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
93 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
94 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
95 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
96 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 3
97 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ LĨNH VỰC VĂN HÓA - QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, SÚN SĂN, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2