Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:12:35:51 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
151 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
152 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
153 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
154 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
155 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
156 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
157 Thủ tục Trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
158 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
159 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
160 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
161 Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
162 Thủ tục Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
163 Thủ tục Đăng ký khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
164 Thủ tục Đăng ký kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
165 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
166 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
167 Thủ tục Đăng ký khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
168 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
169 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
170 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
171 Thủ tục Đăng ký giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
172 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
173 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
174 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
175 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
176 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
177 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
178 Thủ tục Đăng ký lại khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
179 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
180 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
181 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
182 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
183 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
184 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
185 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
186 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
187 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
188 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
189 Thủ tục chứng thực di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
190 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
191 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
192 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
193 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
194 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
195 Thủ tục Trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
196 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
197 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
198 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
199 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2