Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:13:07:27 - 23/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
151 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
152 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
153 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
154 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có Quốc tịch Việt Nam ở trong nước LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
155 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở trong nước LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
156 Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
157 Thủ tục Thôi quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
158 Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
159 Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC QUỐC TỊCH 2
160 Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
161 Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
162 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
163 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
164 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 2
165 Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Công ty luật nước ngoài LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
166 Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
167 Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
168 Thủ tục Chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
169 Thủ tục hợp nhất công ty luật LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
170 Thủ tục Ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
171 Thủ tục Sáp nhập công ty luật LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
172 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
173 Thủ tục Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
174 Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật TNHH hai thành viên trở lên, công ty Luật hợp danh LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
175 Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
176 Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có) quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tạm dừng hoạt động quá một năm LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
177 Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có) theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
178 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có) theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 47 Luật luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
179 Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
180 Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
181 Thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
182 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
183 Thủ tục Đăng ký danh sách đấu giá viên LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2
184 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
185 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
186 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
187 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
188 Thủ tục Cấp lại thẻ Tư vấn viên pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
189 Thủ tục Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
190 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
191 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
192 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
193 Thủ tục thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
194 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
195 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
196 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2
197 Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2
198 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2