Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:21:30:57 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
102 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
103 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
104 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
105 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
106 Thủ tục Trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
107 Thủ tục Trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
108 Thủ tục Trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
109 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
110 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
111 Công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
112 Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật thành phố LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
113 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
114 Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
115 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
116 Thủ tục Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2
117 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
118 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
119 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
120 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
121 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
122 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
123 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
124 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
125 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
126 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
127 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
128 Thủ tục Đăng ký giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
129 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
130 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
131 Thủ tục Đăng ký kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
132 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
133 Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
134 Thủ tục Đăng ký khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
135 Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
136 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
137 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
138 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
139 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
140 Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
141 Thủ tục Đăng ký khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
142 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
143 Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
144 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
145 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
146 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
147 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
148 Thủ tục Đăng ký lại khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
149 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
150 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2