Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:38:24 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
102 Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
103 Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
104 Thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
105 Thủ tục Ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
106 Thủ tục Chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
107 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
108 Thủ tục hợp nhất công ty luật LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
109 Thủ tục Sáp nhập công ty luật LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
110 Thủ tục Đăng ký danh sách đấu giá viên LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2
111 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
112 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
113 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
114 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2
115 Thủ tục Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
116 Thủ tục Cấp lại thẻ Tư vấn viên pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
117 Thủ tục thu hồi thẻ Tư vấn viên pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
118 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
119 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
120 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
121 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
122 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 2
123 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2
124 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2
125 Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2
126 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
127 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
128 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
129 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
130 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
131 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
132 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
133 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
134 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
135 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
136 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
137 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
138 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
139 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
140 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
141 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH 2
142 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
143 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
144 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
145 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
146 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
147 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
148 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
149 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
150 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2