Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:12:35:51 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
52 Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
53 Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
54 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
55 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
56 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
57 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
58 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
59 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
60 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
61 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
62 Thủ tục Công chứng bản dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
63 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
64 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
65 Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
66 Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
67 Thủ tục Công chứng di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
68 Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
69 Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
70 Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
71 Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
72 Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
73 Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
74 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
75 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
76 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
77 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
78 Thủ tục Trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
79 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
80 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
81 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
82 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
83 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
84 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
85 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
86 Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
87 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
88 Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
89 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
90 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
91 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
92 Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
93 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có) theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 47 Luật luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
94 Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có) quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tạm dừng hoạt động quá một năm LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
95 Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có) theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
96 Thủ tục Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
97 Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
98 Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật TNHH hai thành viên trở lên, công ty Luật hợp danh LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
99 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2
100 Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Công ty luật nước ngoài LĨNH VỰC QUẢN LÝ LUẬT SƯ 2