Sở Tư pháp

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:13:07:27 - 23/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
52 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
53 Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
54 Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
55 Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
56 Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
57 Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
58 Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
59 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
60 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
61 Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
62 Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
63 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
64 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
65 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
66 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
67 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
68 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
69 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hải Phòng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
70 Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
71 Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
72 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
73 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
74 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
75 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
76 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
77 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
78 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
79 Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC 2
80 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
81 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
82 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
83 Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
84 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
85 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
86 Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
87 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
88 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
89 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2
90 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
91 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
92 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
93 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
94 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
95 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
96 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
97 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
98 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
99 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2
100 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2