Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
145hồ sơ
HOÀN THÀNH
3hồ sơ
ĐÚNG HẠN
3hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:00:44:05 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận111hồ sơ
Hoàn thành3hồ sơ
Đúng hạn3hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận30hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
2 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 3
3 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 3
4 CẤP ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 3
5 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 3
6 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 3
7 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 3
8 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
9 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
10 THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC, PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
11 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
12 THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG VẪN TRONG CÙNG MỘT TỈNH, THÀNH PHỐ, VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, ĐỊA CHỈ THUÊ MÁY CHỦ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
13 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
14 THÔNG BÁO THỜI GIAN CHÍNH THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
15 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 2
16 Cấp phép xuất bản bản tin (trong nước) LĨNH VỰC BÁO CHÍ 3
17 Cho phép họp báo (trong nước) LĨNH VỰC BÁO CHÍ 3
18 CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ Ở TRONG NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN BẢO CHÍ LĨNH VỰC BÁO CHÍ 3
19 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
20 Cấp giấy phép hoạt động in LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
21 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
22 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
23 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
24 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN 2
25 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
26 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
27 Cấp lại giấy phép hoạt động in LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
28 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
29 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
30 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
31 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
32 Đăng ký hoạt động cơ sở in LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
33 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu LĨNH VỰC XUẤT BẢN 3
34 Cấp Giấy phép bưu chính LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 3
35 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 3
36 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 3
37 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 3
38 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 3
39 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 3
40 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET 2