Sở Tài nguyên và Môi trường

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:37:47 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
102 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
103 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
104 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
105 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
106 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
107 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
108 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
109 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
110 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
111 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
112 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
113 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
114 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
115 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
116 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2