Sở Tài nguyên và Môi trường

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:21:08:29 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
102 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ng LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
103 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
104 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
105 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
106 Giao khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
107 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
108 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
109 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
110 Thu hồi khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
111 Trả lại khu vực biển hoặc trả lại một phần khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
112 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với cá nhân. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
113 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
114 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức, cá nhân LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
115 Thủ tục sửa ðổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức, cá nhân LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
116 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ LĨNH VỰC BẢN ĐỒ 2