Sở Tài nguyên và Môi trường

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:37:47 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
52 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
53 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
54 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
55 Giao khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
56 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
57 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
58 Trả lại khu vực biển hoặc trả lại một phần khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
59 Thu hồi khu vực biển LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 2
60 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
61 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với cá nhân. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
62 Thủ tục sửa ðổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức, cá nhân LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
63 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức, cá nhân LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 2
64 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ LĨNH VỰC BẢN ĐỒ 2
65 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất người Việt Nam định cư ở nước ngoài LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
66 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
67 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
68 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
69 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
70 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
71 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
72 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
73 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
74 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
75 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
76 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
77 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
78 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
79 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
80 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
81 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
82 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
83 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
84 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
85 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
86 Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
87 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
88 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
89 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
90 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
91 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
92 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
93 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
94 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
95 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
96 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
97 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
98 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
99 Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
100 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2