Sở Tài nguyên và Môi trường

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:21:08:29 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
52 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
53 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
54 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
55 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
56 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2
57 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
58 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
59 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
60 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
61 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
62 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
63 Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
64 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
65 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
66 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
67 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
68 Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
69 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 2
70 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
71 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
72 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn). LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
73 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
74 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
75 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
76 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
77 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
78 hẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
79 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
80 Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
81 Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
82 Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
83 Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
84 Xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
85 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
86 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
87 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
88 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 2
89 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
90 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
91 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
92 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
93 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
94 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
95 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
96 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
97 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
98 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
99 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2
100 Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 2