Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
5hồ sơ
HOÀN THÀNH
5hồ sơ
ĐÚNG HẠN
5hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:08:36:56 - 21/03/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận5hồ sơ
Hoàn thành5hồ sơ
Đúng hạn5hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
102 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
103 Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
104 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
105 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến từ gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu (đối với hộ gia đình, cá nhân và cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chư đầy đủ các quy định của nhà nước); lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng (đối với địa phương không có Hạt Kiểm lâm) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
106 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
107 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
108 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
109 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
110 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
111 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp thành phố quyết định đầu tư) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
112 Đóng dấu búa kiểm lâm LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 2
113 Cấp giấy phép cho các hoạt động cắt, xẻ, khoan đào, xây dựng, khai thác nước ngầm, neo đậu tàu thuyền, để vật liệu, khai thác cát sỏi, đất, đá, khoáng sản, nạo vét luồng lạch, cải tạo công trình giao thông trong phạm vi bảo vệ đê điều LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
114 Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
115 CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
116 Cấp giấy phép xây dựng quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; cấp giấy phép xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
117 Gia hạn giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
118 Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
119 Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2
120 Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2