Sở Nội vụ

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:11:44:02 - 23/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện phân cấp quản lý Xác nhận khen thưởng (những tập thể, cá nhân do UBND thành phố xét, trình) LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
52 Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước; cấp đổi bằng khen (của thành phố) do thất lạc, hư hỏng LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
53 Khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, đối ngoại về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ th LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
54 Thủ tục khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Lao động tiên tiến LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
55 Thủ tục khen thưởng: Theo công trạng và thành tích đạt được, chuyên đề (hoặc theo đợt), đột xuất, đối ngoại về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội: Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
56 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
57 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
58 Xét duyệt khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
59 Xét tặng danh hiệu "Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
60 Xét tặng danh hiệu "Gương mặt tiêu biểu" thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
61 Xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
62 Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
63 Đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại cho cán bộ có quá trình cống hiến LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
64 Đề nghị phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng cho tập thể hoặc cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho cá nhân LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
65 Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại và Bằng khen về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2
66 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã, phường, thị trấn LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
67 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
68 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
69 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
70 Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
71 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
72 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
73 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
74 Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
75 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
76 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
77 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
78 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
79 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
80 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
81 Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
82 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
83 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
84 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
85 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
86 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
87 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
88 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận. LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
89 Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP . LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
90 Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
91 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
92 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
93 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
94 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
95 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
96 Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
97 Tiếp nhận đăng ký người vào tu LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
98 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở LĨNH VỰC TÔN GIÁO 2
99 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 2
100 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ 2