Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:19:40:50 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
102 Thủ tục Giám định vết thương còn sót LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
103 Thủ tục Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
104 Thủ tục Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
105 Thủ tục Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
106 Thủ tục Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
107 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
108 Thủ tục Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
109 Thủ tục Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
110 Thủ tục Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
111 Thủ tục Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
112 Thủ tục Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
113 Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
114 Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
115 Thủ tục Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
116 Thủ tục Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
117 Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
118 Thủ tục Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
119 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
120 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
121 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
122 Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
123 Thủ tục Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2