Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
7hồ sơ
HOÀN THÀNH
4hồ sơ
ĐÚNG HẠN
4hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:35:27 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
102 Thủ tục Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
103 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
104 Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
105 Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
106 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
107 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
108 Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
109 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
110 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
111 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
112 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
113 Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
114 Thủ tục Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
115 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
116 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
117 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
118 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
119 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2
120 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
121 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
122 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
123 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
124 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
125 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND thành phố làm chủ sở hữu LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
126 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2
127 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG 2