Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:19:40:50 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
52 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
53 Thủ tục Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
54 Thủ tục Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
55 Thủ tục Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
56 Thủ tục Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
57 Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
58 Thủ tục Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
59 Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 2
60 Thủ tục Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
61 Thủ tục Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
62 Thủ tục Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
63 Thủ tục Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
64 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
65 Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
66 Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2
67 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
68 Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
69 Thủ tục Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
70 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
71 Thủ tục Hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
72 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
73 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
74 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
75 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
76 Thủ tục Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
77 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
78 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
79 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
80 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
81 Thủ tục Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
82 Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 2
83 Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 2
84 Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
85 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
86 Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
87 Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
88 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
89 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
90 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
91 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
92 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
93 Thủ tục Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
94 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
95 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
96 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
97 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
98 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
99 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
100 Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2