Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:34:50 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
151 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
152 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
153 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
154 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
155 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
156 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
157 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
158 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
159 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
160 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
161 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Bộ, ngành, UBND thành phố lập LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
162 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
163 Công bố dự án LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
164 Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
165 Thẩm định đề xuất dự án của Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
166 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
167 Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
168 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
169 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
170 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
171 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
172 Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
173 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
174 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
175 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
176 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
177 Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
178 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
179 Thẩm định Danh sách ngắn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
180 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
181 Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
182 Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
183 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
184 Làm rõ hồ sơ dự thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
185 Mở thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
186 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
187 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
188 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
189 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 2
190 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 2
191 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 2
192 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 2
193 Đề xuất Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 2
194 Xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 2