Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:00:06:04 - 17/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Bán doanh nghiệp tư nhân LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
102 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
103 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
104 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
105 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
106 Hợp nhất doanh nghiệp Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
107 Hợp nhất doanh nghiệp Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
108 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
109 Sáp nhập doanh nghiệp Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
110 Sáp nhập doanh nghiệp Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
111 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
112 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
113 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
114 Chuyển đổi công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
115 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
116 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
117 Thông báo tạm ngừng kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
118 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
119 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
120 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
121 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
122 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
123 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
124 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
125 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
126 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
127 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
128 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
129 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
130 Chuyển nhượng dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
131 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
132 . Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
133 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
134 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
135 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
136 Giãn tiến độ đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
137 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
138 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
139 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
140 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
141 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
142 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
143 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
144 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
145 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
146 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
147 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
148 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
149 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
150 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2