Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:19:08:18 - 23/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
102 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
103 Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
104 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
105 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
106 Mở thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
107 Mở thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
108 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
109 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
110 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
111 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
112 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
113 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
114 Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
115 Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
116 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
117 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
118 Phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
119 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
120 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
121 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
122 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
123 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
124 Thẩm định Danh sách ngắn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
125 Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
126 Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
127 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
128 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
129 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
130 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
131 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
132 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
133 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
134 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
135 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
136 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
137 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
138 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
139 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
140 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
141 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
142 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
143 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
144 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
145 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
146 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
147 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
148 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
149 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
150 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2