Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:35:42 - 23/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) thay đổi thành viên hợp danh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
52 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
53 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
54 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đổi tên doanh nghiệp LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
55 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
56 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
57 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
58 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
59 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
60 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
61 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
62 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
63 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
64 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
65 Chuyển nhượng dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
66 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
67 Giãn tiến độ đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
68 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
69 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
70 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
71 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
72 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
73 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
74 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
75 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
76 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
77 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
78 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
79 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
80 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
81 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
82 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2
83 Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
84 Công bố dự án LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
85 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
86 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
87 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
88 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
89 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
90 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
91 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
92 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
93 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
94 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
95 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
96 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
97 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
98 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
99 Làm rõ hồ sơ dự thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2
100 Làm rõ hồ sơ dự thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 2