Sở Giao thông vận tải

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
1hồ sơ
HOÀN THÀNH
1hồ sơ
ĐÚNG HẠN
1hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:33:34 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
102 Công bố lại cảng thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
103 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
104 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
105 Dự thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
106 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
107 Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB) LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
108 Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB): LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
109 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
110 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
111 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
112 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
113 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
114 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
115 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
116 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
117 Xóa đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
118 Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
119 Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
120 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam. LĨNH VỰC HÀNG HẢI 2
121 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến. LĨNH VỰC HÀNG HẢI 2
122 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh LĨNH VỰC HÀNG HẢI 2
123 Thủ tục vào cảng, bến của tàu khách cao tốc LĨNH VỰC HÀNG HẢI 2
124 Thủ tục rời cảng, bến của tàu khách cao tốc LĨNH VỰC HÀNG HẢI 2
125 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
126 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
127 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
128 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
129 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
130 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
131 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
132 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
133 Xóa Đăng ký phương tiện. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
134 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
135 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
136 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
137 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
138 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
139 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
140 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
141 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
142 Xóa Đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
143 Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2