Sở Giao thông vận tải

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
1hồ sơ
HOÀN THÀNH
1hồ sơ
ĐÚNG HẠN
1hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:33:34 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
52 Thủ tục cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
53 Thủ tục đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
54 Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
55 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
56 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
57 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
58 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2, A3 và A4 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
59 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
60 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
61 Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
62 Thủ tục cấp lại giấy phép xe tập lái LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
63 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
64 Cấp mới Giấy phép lái xe LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
65 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
66 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
67 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
68 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
69 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
70 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
71 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
72 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
73 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
74 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
75 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
76 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
77 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
78 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
79 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
80 Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
81 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
82 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
83 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
84 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
85 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
86 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
87 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
88 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
89 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
90 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
91 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
92 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
93 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
94 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
95 Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
96 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
97 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
98 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
99 Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
100 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2