Sở Công Thương

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:18:01:24 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
102 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
103 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
104 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
105 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
106 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
107 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
108 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2
109 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 2
110 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 2
111 Thủ tục thẩm định, trình UBND thành phố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực thành phố thành phố không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG 2