Sở Công Thương

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
8hồ sơ
HOÀN THÀNH
6hồ sơ
ĐÚNG HẠN
6hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:32:26 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
101 Phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 1, chợ đầu mối LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
102 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
103 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
104 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
105 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
106 Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
107 Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
108 Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
109 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
110 Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
111 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2
112 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2