Sở Công Thương

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:18:01:24 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN 2
52 Thủ tục cấp thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN 2
53 Thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực LĨNH VỰC ĐIỆN 2
54 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C các công trình công nghiệp LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG 2
55 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
56 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
57 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
58 Thủ tục điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
59 Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 LĨNH VỰC DẦU KHÍ 2
60 Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 LĨNH VỰC DẦU KHÍ 2
61 Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 LĨNH VỰC DẦU KHÍ 2
62 Phê duyệt đề án xúc tiến thương mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
63 Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
64 Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
65 Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
66 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
67 Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
68 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
69 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 3
70 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 2
71 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 2
72 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 2
73 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
74 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
75 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
76 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
77 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
78 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
79 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
80 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
81 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
82 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
83 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
84 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
85 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
86 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
87 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
88 Phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 1, chợ đầu mối LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
89 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
90 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
91 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
92 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
93 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
94 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
95 Thủ tục phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
96 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 3
97 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2
98 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2
99 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2
100 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2