Sở Công Thương

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
8hồ sơ
HOÀN THÀNH
6hồ sơ
ĐÚNG HẠN
6hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:32:26 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2
52 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
53 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
54 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
55 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
56 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
57 Thủ tục cấp thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN 2
58 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
59 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2
60 Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN 2
61 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN 2
62 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
63 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
64 Thủ tục phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
65 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
66 Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
67 Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
69 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
70 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
71 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
72 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
73 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
74 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 2
75 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
76 Thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực LĨNH VỰC ĐIỆN 2
77 Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ LĨNH VỰC ĐIỆN 2
78 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 2
79 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C các công trình công nghiệp LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG 2
80 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
81 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
82 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 2
83 Thủ tục điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
84 Thủ tục thẩm định, trình UBND thành phố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực thành phố thành phố không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG 2
85 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
86 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại Hải Phòng LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2
87 Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 LĨNH VỰC DẦU KHÍ 2
88 Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 LĨNH VỰC DẦU KHÍ 2
89 Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
90 Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 LĨNH VỰC DẦU KHÍ 2
91 Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
92 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
93 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng LĨNH VỰC ĐIỆN 2
94 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
95 Xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
96 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
97 Phê duyệt đề án khuyến công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
98 Phê duyệt đề án xúc tiến thương mại LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
99 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
100 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2