Sở Công Thương

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:05:07:48 - 19/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3
2 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3
3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3
4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH QUẨN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3
5 Phê duyệt đề án khuyến công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
7 Thủ tục Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
8 Xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
10 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
11 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
12 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
13 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
15 Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá do Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
16 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
17 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
18 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
19 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
20 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
21 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
22 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
23 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
24 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
25 Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
26 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
27 Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
28 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
29 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
30 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
32 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
33 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT LĨNH VỰC HÓA CHẤT 3
34 Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
35 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
36 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
37 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
38 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
39 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
40 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
41 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
42 Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT 2
43 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng LĨNH VỰC ĐIỆN 2
44 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
45 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
46 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
47 Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
48 Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương LĨNH VỰC ĐIỆN 2
49 Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN 2
50 Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ LĨNH VỰC ĐIỆN 2