Sở Công Thương

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
8hồ sơ
HOÀN THÀNH
6hồ sơ
ĐÚNG HẠN
6hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:06:59:08 - 22/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 3
2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3
3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH QUẨN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3
4 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3
5 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3
6 THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT LĨNH VỰC HÓA CHẤT 3
7 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 3
8 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
9 Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
10 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 2
11 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 2
12 Thủ tục Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
13 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2
14 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH 2
15 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
16 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
18 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
19 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
20 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
21 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
22 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
23 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
24 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
25 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
26 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
28 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
29 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
30 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
31 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
32 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
33 Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá do Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
34 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
35 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
36 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
37 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
38 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
39 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
40 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
41 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
42 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 2
43 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
44 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2
45 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
46 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 2
47 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
48 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2
49 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 2
50 Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2