Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
201 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
202 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
203 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
204 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
205 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
206 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
207 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
208 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
209 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
210 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
211 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
212 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
213 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
214 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
215 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
216 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
217 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
218 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
219 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
220 Thủ tục cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá do Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
221 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
222 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
223 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
224 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
225 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
226 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
227 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
228 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
229 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
230 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
231 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
232 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
233 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
234 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
235 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
236 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
237 Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
238 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
239 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
240 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm LĨNH VỰC HÓA CHẤT Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
241 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
242 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
243 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất LĨNH VỰC HÓA CHẤT Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
244 Thủ tục cấp thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
245 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
246 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Sở Công Thương 2
247 Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN Sở Công Thương 2
248 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện LĨNH VỰC ĐIỆN Sở Công Thương 2
249 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu
250 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC Sở Công Thương 2 Tải biểu mẫu