Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
1351 Văn hoá cơ sở - Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1352 Văn hoá cơ sở - Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1353 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1354 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1355 Điện ảnh - Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1356 Điện ảnh - Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) LĨNH VỰC VĂN HÓA Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1357 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên LĨNH VỰC THƯ VIỆN Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1358 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1359 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1360 Gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1361 Gia đình - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2
1362 Gia đình - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2
1363 Gia đình - Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1364 Gia đình - Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1365 Gia đình - Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1366 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1367 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình: LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1368 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1369 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1370 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1371 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1372 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1373 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1374 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1375 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1376 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1377 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1378 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1379 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1380 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1381 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1382 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”n LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1383 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1384 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1385 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 2
1386 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ Sở Văn hóa - Thể thao 3 Tải biểu mẫu
1387 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ LĨNH VỰC VĂN HÓA - QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, SÚN SĂN, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Sở Văn hóa - Thể thao 2 Tải biểu mẫu
1388 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1389 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bđs LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2
1390 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1391 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND thành phố quyết định LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1392 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Sở Xây dựng 2
1393 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Sở Xây dựng 2
1394 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND thành phố LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Sở Xây dựng 2
1395 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1396 Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, thành phố. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1397 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; trên các tuyến, trục đường phố chính; thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1398 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào SD đối với các CT trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở XD, trừ các CT thuộc thẩm quyền KT của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình XD, CQ chuyên môn về XD trực thuộc Bộ Xây dựng LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2
1399 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
1400 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá XD LĨNH VỰC XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu