Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
51 Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
52 Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
53 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
54 Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
55 Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
56 Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
57 Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
58 Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
59 Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
60 Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
61 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
62 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
63 Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
64 Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
65 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
66 Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
67 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
68 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
69 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
70 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong địa bàn thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
71 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hải Phòng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
72 Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
73 Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
74 Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
75 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
76 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
77 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
78 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
79 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
80 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
81 Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
82 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
83 Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
84 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
85 Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
86 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
87 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
88 Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
89 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
90 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
91 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp 2
92 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO Sở Văn hóa - Thể thao 2
93 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
94 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 3
95 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 3
96 Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Tải biểu mẫu
97 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
98 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
99 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2 Tải biểu mẫu
100 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG Sở Xây dựng 2