Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
1 Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với đương sự ở trong nước LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
2 Tước quốc tịch Việt Nam LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
3 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
4 Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi đích danh) LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
5 Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
6 Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
7 Giải thể Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
8 Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
9 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
10 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
11 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
12 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
13 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
14 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng: LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
15 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
16 Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
17 Thủ tục Thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
18 Thủ tục Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP Sở Tư pháp 2
19 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Phường/Xã) XÂY DỰNG CƠ BẢN Xã Đồng Thái 3 Tải biểu mẫu
20 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (quận/huyện) XÂY DỰNG CƠ BẢN Thủ tục cấp Quận/Huyện 3 Tải biểu mẫu
21 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
22 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
23 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
24 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
25 Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
26 Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2 Tải biểu mẫu
27 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
28 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
29 Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
30 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
31 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
32 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
33 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
34 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
35 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
36 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
37 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
38 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
39 Thủ tục chứng thực di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
40 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
41 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
42 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
43 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
44 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
45 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
46 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
47 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
48 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
49 Thủ tục Công chứng bản dịch LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2
50 Thủ tục Công chứng di chúc LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC Sở Tư pháp 2