Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại  Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoặc văn bản xác nhận tiếp nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ  thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công thương ban hành thông báo. Sở Công thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp ban hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

Chú ý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo (theo mẫu) cùng các tài liệu có nội dung thay đổi gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Công thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

3. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợpkinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp hoặc Văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp M-10 kèm Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp M-10A kèm Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

3. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợpkinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại  Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoặc văn bản xác nhận tiếp nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ  thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công thương ban hành thông báo. Sở Công thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp ban hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

Chú ý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo (theo mẫu) cùng các tài liệu có nội dung thay đổi gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Công thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.