Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Hải Phòng

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mai tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân, tổ chức để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét cấp giấy xác nhận thay đổi, bổ sung cho thương nhân, tổ chức. Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 5: Thương nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo thay  đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại theo Mẫu HCTL–5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007;

 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được gửi đến Sở Công Thương trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2007của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, và hội chợ, triển lãm thương mại qui định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại  nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mai tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân, tổ chức để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét cấp giấy xác nhận thay đổi, bổ sung cho thương nhân, tổ chức. Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 5: Thương nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2007của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, và hội chợ, triển lãm thương mại qui định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.