XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
CHI CỤC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

HỒ SƠ CẦN NỘP

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

CĂN CỨ PHÁP LÝ