Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Nuôi trồng thủy sản).

Bước 2: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

Bước 3: Phòng Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở.

Bước 4: Phòng Nuôi trồng thủy sản tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận công bố chất lượng giống thủy sản của cơ sở (không có giá trị chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn)

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

- Đơn đề nghị tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản do cơ sở tự công bố.

- Tiêu chuẩn chất lượng giống công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao chứng thực)

- Nhãn hàng hoá: Bản chính

- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật (bản sao chứng thực)

Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn bổ sung nếu thiếu hoặc chưa đúng qui định: trong thời gian 03 ngày làm việc.

- Tiến hành kiểm tra cơ sở: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp bản tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn/thông báo sai lỗi: trong thời gian 05 ngày làm việc từ khi có kết quả kiểm tra.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Nuôi trồng thủy sản.

- Cơ quan phối hợp: Mời phòng NN&PTNT hoặc phòng Kinh tế các huyện, quận có liên quan.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn (nếu đủ điều kiện)

- Thông báo sai lỗi (nếu chưa đủ điều kiện)

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản: Không quy định.

- Nhãn hàng hóa đối tượng giống thủy sản (phụ lục 1 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư về quản lý giống thủy sản

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

- Đơn đề nghị tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản do cơ sở tự công bố.

- Tiêu chuẩn chất lượng giống công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao chứng thực)

- Nhãn hàng hoá: Bản chính

- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật (bản sao chứng thực)

Số lượng: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

CĂN CỨ PHÁP LÝ

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất thông tư về quản lý giống thủy sản

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản