Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận)

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi hồ sơ công bố hợp quy qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

-  Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ.

- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố theo mẫu.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp.

-  Gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp Giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố hợp quy. (Mẫu Phụ lục 15 thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11.

- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT  ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp Giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi hồ sơ công bố hợp quy qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

-  Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ.

- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố theo mẫu.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp.

-  Gửi qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11.

- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT  ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.