Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: BMT đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử);

- Bước 2: BMT phát hành HSMT, HSYC qua mạng;

- Bước 3: Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng;

- Bước 4: Mở thầu qua mạng;

- Bước 5: BMT đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cách thức thực hiện:

- Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:http://muasamcong.mpi.gov.vn.

* Thành phần hồ sơ:

  - Đối với Bên mời thầu:

 + Thông báo mời thầu;

 + HSMT, HSYC;

 + Biên bản mở thầu;

 + Kết quả LCNT;

 - Đối với Nhà thầu;

+ HSDT, HSĐX.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

* Thời hạn giải quyếtphụ thuộc vào quy mô gói thầu.

Cơ quan thực hiệnBộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhChủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhKết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  

- Đối với Bên mời thầu: Đăng tải TBMT 300.000 VNĐ, nếu đăng tải thông báo mời chào hàng: 150.000 VNĐ.

- Đối với nhà thầu: Phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 VNĐ, nếu nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 VNĐ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đã đăng ký và còn hiệu lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

  - Đối với Bên mời thầu:

 + Thông báo mời thầu;

 + HSMT, HSYC;

 + Biên bản mở thầu;

 + Kết quả LCNT;

 - Đối với Nhà thầu;

+ HSDT, HSĐX.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: BMT đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử);

- Bước 2: BMT phát hành HSMT, HSYC qua mạng;

- Bước 3: Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng;

- Bước 4: Mở thầu qua mạng;

- Bước 5: BMT đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cách thức thực hiện:

- Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:http://muasamcong.mpi.gov.vn.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.