THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, CƠ SỞ TRỒNG, CẤY NHẬN TẠO CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ, NGUY HIỂM, QUÝ HIẾM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUY ĐỊNH TẠI CÁC PHỤ LỤC II VÀ III CÔNG ƯỚC CITES

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
CHI CỤC KIỂM LÂM
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày bổ sung loài động vật mới vào trại nuôi, chủ trại nuôi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đề nghị theo quy định tới cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp bổ sung giấy chứng nhận hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp bổ sung giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp.

- Gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/BNN&PTNT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, cơ quan Kiểm lâm sở tại giao trả cho tổ chức được cấp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hạt Kiểm lâm.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.      

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số  47/2012/BNN&PTNT ngày 25/9/2012).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày bổ sung loài động vật mới vào trại nuôi chủ trại nuôi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đề nghị theo quy định tới cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 2014.

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi dinh sản, nuôi sinh trường và trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm   tra nguồn gốc lâm sản.

Thông tư số 47/2012/BNN&PTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ từ nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Văn bản số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm  về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường. 


HỒ SƠ CẦN NỘP

:

- Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/BNN&PTNT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày bổ sung loài động vật mới vào trại nuôi, chủ trại nuôi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đề nghị theo quy định tới cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp bổ sung giấy chứng nhận hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp bổ sung giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp.

- Gửi qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

:

- Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 2014.

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi dinh sản, nuôi sinh trường và trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm   tra nguồn gốc lâm sản.

Thông tư số 47/2012/BNN&PTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ từ nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Văn bản số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm  về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.