Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống vật nuôi

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

*Trình tự thực hiện:

Bước  1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

Bước  2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Bước  3: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa“ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thành phần, Số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi của tổ chức, cá nhân (Phụ lục 1).

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi công bố tiêu chuẩn chất lượng (Phụ lục 2).

Đối với các doanh nghiệp mới công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi lần đầu, cần bổ sung thêm: Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 07 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Chăn nuôi.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống vật nuôi.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi của tổ chức, cá nhân

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi công bố tiêu chuẩn chất lượng

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004 số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 qui định về giống vật nuôi.

- Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN ngày 16 tháng 07 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi.

- Quyết định số 61/2002/QĐ/BNN ngày 8 tháng 07 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục hàng hóa giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

- Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004 Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Ban hành danh mục Giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, Số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi của tổ chức, cá nhân (Phụ lục 1).

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi công bố tiêu chuẩn chất lượng (Phụ lục 2).

Đối với các doanh nghiệp mới công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi lần đầu, cần bổ sung thêm: Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện:

Bước  1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

Bước  2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Bước  3: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa“ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004 số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 qui định về giống vật nuôi.

- Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN ngày 16 tháng 07 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi.

- Quyết định số 61/2002/QĐ/BNN ngày 8 tháng 07 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục hàng hóa giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

- Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004 Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Ban hành danh mục Giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.