Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

-         Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng đến Ủy ban nhân dân thành phố.

-         Bước 2: Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND thành phố. Trong trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo UBND thành phố và xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-         Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp và tham mưu cho UBND thành phố về việc cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. 

-         Bước 4: UBND thành phố cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

-         Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

+ Quyết định chọn mẫu phác thảo bước 2 của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chọn 4 mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;

+ Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

-         Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (20 ngày với kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

-         Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản trả lời.

* Phí, lệ phí: Không            

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC : Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-         Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

HỒ SƠ CẦN NỘP

 

-         Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

+ Quyết định chọn mẫu phác thảo bước 2 của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chọn 4 mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;

+ Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

-         Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

-         Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng đến Ủy ban nhân dân thành phố.

-         Bước 2: Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND thành phố. Trong trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo UBND thành phố và xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-         Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp và tham mưu cho UBND thành phố về việc cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. 

-         Bước 4: UBND thành phố cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

-         Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật