Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ văn hóa.

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ văn hóa xem xét và trình Giám đốc Sở cấp Giấy tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi

2. Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thỏa thuận giữa các bên

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Văn hóa và Thể thao

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời
* Phí, lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18/02/2014.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 

- Thành phần hồ sơ:

1. Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi

2. Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thỏa thuận giữa các bên

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ văn hóa.

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ văn hóa xem xét và trình Giám đốc Sở cấp Giấy tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18/02/2014.