Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng;

- Chủ đầu tư niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng;

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực;

- Chủ đầu tư xem xét, đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan của chủ đầu tư.

* Thành phần hồ sơ:

- Dự thảo hợp đồng;

- Bảng thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu;

- Hồ sơ năng lực.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

* Thời hạn giải quyếtKhông có;

Cơ quan thực hiệnChủ đầu tư các cấp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhKết quả lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, nhóm thợ.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương được coi là có tư cách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu quy định tại Điều 27 của Luật Đấu thầu khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ, nhóm thợ hoặc các hội viên của tổ chức đoàn thể sinh sống, cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu.

- Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ ký kết hợp đồng. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

- Dự thảo hợp đồng;

- Bảng thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu;

- Hồ sơ năng lực.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng;

- Chủ đầu tư niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng;

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực;

- Chủ đầu tư xem xét, đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan của chủ đầu tư.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.