Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nuôi trồng thủy sản)

- Bước 2: Phòng NTTS tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện

- Bước 3: Phòng NTTS tiến hành kiểm tra cơ sở

- Bước 4 Cấp giấy thông báo đạt chất lượng/giấy thông báo không đạt chất lượng

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp.

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo mẫu tại phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT

- Bản chính hoặc bản sao (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các loại giấy tờ: hợp đồng mua bán, bả kê chi tiết hàng hóa, hóa đơn mua bán.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Sở NN&PTNT xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông  báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo về chất lượng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Nuôi trồng thủy sản

- Cơ quan phối hợp: Mời phòng NN&PTNT hoặc phòng Kinh tế các huyện quận có liên quan

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy thông báo đạt chất lượng hoặc giấy thông báo không đạt chất lượng

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo mẫu tại phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) theo mẫu tại phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT

- Bản chính hoặc bản sao (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các loại giấy tờ: hợp đồng mua bán, bả kê chi tiết hàng hóa, hóa đơn mua bán.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nuôi trồng thủy sản)

- Bước 2: Phòng NTTS tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện

- Bước 3: Phòng NTTS tiến hành kiểm tra cơ sở

- Bước 4 Cấp giấy thông báo đạt chất lượng/giấy thông báo không đạt chất lượng

* Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp.

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15/4/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007.