Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn vị: 
Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện: 

- 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai lần); mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

* Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.     

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn;

+ Bản sao giấy phép

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

15  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép.

* Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn;

+ Bản sao giấy phép

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện: 

- 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai lần); mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

* Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua hệ thống Bưu chính.     

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử.